Afbeelding voor De OR en AVG: OR let op uw zaak!
Afbeelding voor De OR en AVG: OR let op uw zaak!
Hulp nodig?

Saskia kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesArbeidsverhoudingenOndernemingsraad

De OR en AVG: OR let op uw zaak!

Afbeelding voor De OR en AVG: OR let op uw zaak!

De ondernemingsraad heeft een belangrijke toezichthoudende rol als het gaat om de privacy van de medewerkers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt als eis dat het bewaren en verwerken van personeelsgegevens veilig is en zorgvuldig gebeurt, en dat geregeld wordt wie er met welke reden toegang heeft tot de gegevens. De ondernemingsraad heeft vervolgens instemmingsrecht op die regelingen.  De wetgever gaat ervan uit dat de OR hier een belangrijke taak heeft.

Maar ook los daarvan heeft de ondernemingsraad goede redenen om zich actief met de privacy van de medewerkers te bemoeien. We noemen er drie.

Kaasschaaf of keuzes

In lang vervlogen tijden wist de vorst dat hij zonder geld geen (Zwitserse-) huursoldaten kon inzetten, en dat hij dan zijn ambities bij moesten stellen. Moderne bestuurders zijn dat besef vaak kwijt. Veel coalitieakkoorden gaan uit van een kleiner budget, met behoud van de uit te voeren taken. Het verschil wordt dan goedgemaakt met soberder, doelgerichter en vooral efficiënter werken. Dat heeft in de afgelopen jaren voor een stelselmatige verhoging van de werkdruk geleid.

Nu de overheid ook nog eens onder een vergrootglas ligt als het gaat om betrouwbaarheid en de menselijke maat, worden er ook nog eens hogere eisen aan de kwaliteit van het werk van de gemeenten gesteld. Een dan is er nog de krappe arbeidsmarkt die ervoor zorgt dat op de meeste afdelingen stelselmatig vacatures openstaan.

De rek is er dus in veel gemeenten wel uit. Reden voor de ondernemingsraden om bij deze coalitie-ronde er op te staan dat de colleges duidelijke keuzes maken. Bezuinigen kan, maar dan ook aangeven welke taken we gaan schrappen. Bezuinigen met de kaasschaaf, of via een miraculeuze efficiencywinst lijkt niet acceptabel.

Transparantie

Zuivere informatie naar College en Raad, dat is essentieel voor een goede beeld- en oordeelsvorming gedurende de coalitie-onderhandeling. Ondanks het feit dat de college-onderhandelingen en de keuzes die daaruit volgen in een programma-akkoord volledig onder ‘Politiek Primaat’ vallen, behoudt de OR ten allen tijde zijn recht op informatie.

Het is dus zaak om hier direct een afspraak met de bestuurder over te maken: de OR ontvangt in een ‘cc’ alle informatie die de onderhandelaars ontvangen. Zo ben je als OR goed op de hoogte gedurende het ping-pongen van informatievragen en informatie leveren aan de onderhandeltafels. Je bent er weliswaar niet bij, maar je weet wel welke informatie verstrekt wordt. Is dit vloeken in de kerk? Dat kan zijn, maar het informatierecht behoud je altijd!

3. De digitale spurt

De digitalisering is natuurlijk een geleidelijk proces. In de afgelopen decennia hebben we papieren dossiers in digitale bestanden zien veranderen, hebben we de verspreiding van smartphones, tablets en laptops meegemaakt, en gezien hoe inlogcodes en toegangspasjes ingevoerd werden. Meer onlangs zijn zaken als digitale personeelsplanning, e-HRM en het werken in de cloud gemeengoed geworden. Al die bewegingen leidden tot nieuwe vormen waarop persoonsgegevens worden verzameld, gelogd en bewerkt.

Maar de afgelopen jaren hebben we een ware digitale spurt beleefd door de pandemie en het gedwongen op afstand werken. In no-time werd software ingevoerd gericht op digitaal vergaderen, het delen van gegevens in de cloud en het delen van agenda’s, workflows, enz. De grote tech-bedrijven als Microsoft en Google hebben onze werkgevers allerlei vormen van de z.g.  bedrijfsportals verkocht.

En dus is het opletten geblazen voor de ondernemingsraad. Er zijn hier twee vragen van belang. De eerste is: wat loggen deze toepassingen als het gaat om tot de persoon te herleiden gegevens? Waar we zijn? Wanneer we in- en uitloggen? Welke websites we bezoeken in werktijd, of misschien ook na werktijd? De mogelijkheden voor deze portals zijn bijna onbegrensd, omdat alle devices van alle medewerkers aan alle data geknoopt worden. Het is natuurlijk niet gezegd dat de werkgever er op uit is de medewerkers zo dicht op de huid te zitten, maar als de mogelijkheden er zijn, dan moeten we voor iedereen transparant regelen wat wel en niet verzameld en gebruikt wordt.  En in veel organisaties ontbreekt dat nog.

Een tweede is: welke persoonsgegevens zijn voor de tech-bedrijven beschikbaar? En wat mogen zij er mee doen? Hier gaat het er dus om welke op de persoon gerichte commercials de medewerkers kunnen verwachten als ze van de bedrijfsportals gebruik maken. Dit ligt vast in de leveranciersovereenkomst. In de praktijk zijn er maar enkele arrangementen waar de werkgever gebruik van kan maken en die komen erop neer dat veel van de data door de tech-bedrijven voor allerlei doeleinden gebuikt kan worden. Misschien is er voor de werkgever dus niet veel keuze, maar hoe dan ook moeten de gemaakte keuzes voor de medewerkers transparant worden. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn.

Afbeelding voor 3. De digitale spurt

Debat

Natuurlijk: de bevoegdheden van de OR staan ter discussie als het om de nieuwe begroting, of een geleidelijke krimp van de organisatie gaat. Juist een kaasschaaf kan het heel goed zonder artikel 25 stellen. En dan is er nog het politiek primaat. Misschien is het dus beter om het debat te zoeken met bestuurder en college, en ze uit te dagen om duidelijk te maken hoe ze de taakstelling willen halen. En door tegenvoorstellen te doen, die de samenhang tussen uit te voeren taken en in te zetten personeel duidelijk maken. En het college uit te dagen om heldere keuzes te maken. Zij zijn immers de bestuurders?

Zoek het debat maar op. En pareer kritiek dat de ondernemingsraad zich met de politieke keuzes bemoeit, door erop te wijzen dat alle keuzes goed zijn, als ze maar eerlijk zijn over de consequenties van die keuzes voor de gemeentelijke dienstverlening.

Daarbij past een op debat gerichte werkstijl, waarbij de ondernemingsraad zich niet zozeer op zijn bevoegdheden richt, maar meer op het de kracht van argumenten in het publieke debat.

Boekhouding

Ondernemingsraden kennen de organisatie vaak goed. Ze weten hoe de hazen lopen. Met de meest actuele begroting als afzetpunt, kunnen ze heel goed een beredeneerde schatting maken van de vertaling van een bezuiniging, naar een versobering in de dienstverlening die het werkbaar maakt. Het hoeft niet heel nauwkeurig, het gaat er vooral om dat het rechtstreekse verband tussen een krimp in geld en een krimp in ambities leidend wordt in het debat. Laat je niet ontmoedigen door managers die roepen dat je schatting niet klopt: daag ze uit tot betere schatting te komen. Al doende komen ze dan alsnog in het spoor van minder geld = minder dienstverlening.

Schakel collega’s-niet-OR-leden in als je in een domein of op een afdeling onvoldoende thuis bent om zo’n schatting te maken. Beter nog: schakel sowieso niet OR-leden in om het debat breed in de organisatie te voeren.

Bij het presenteren van een nieuw coalitieakkoord en vooral bij de eerste begroting op basis van dat akkoord moet de OR scherp zijn. Op zoek naar sluipende bezuinigingen en die vertalen in concrete keuzes. Wat de OR betreft moet de boekhouding op orde zijn. Krimp in geld staat voor krimp in de gemeentelijke ambities: geen geld, geen Zwitsers!

Nico Siffels adviseur MEDE

Vragen naar aanleiding van onze blogs?

Onze collega Saskia is onder andere verantwoordelijk voor de blogs. Ze beantwoordt graag je vragen!

Mede omdat

onze blogs uitdagen en je laten nadenken

Nieuwsgiering?