TMA
verkiezing voorzitter ondernemingsraad

Ondernemingsraadsleden, ambtelijk secretarissen en DB-leden met de ambitie om zichzelf professioneel te ontwikkelen, kunnen door MEDE worden ondersteund. De kracht van het OR-team zit in de manier waarop hun individuele drijfveren en talenten zo ingezet worden dat de leden díe competenties ontwikkelen die het best bij hun passen, zodat hun potentie optimaal wordt benut. Daarvoor zet MEDE, naast methodieken zoals de Belbin-teamrollen, een ander krachtig instrument in: de TMA.

 

Drijfveren, talenten en competenties

De TMA-methode brengt de persoonlijkheid van een persoon in kaart door het meten van 22 drijfveren. De TMA methode gaat er vanuit dat iedere score op een drijfveer bepaalde talenten met zich meebrengt. Drijfveren en talenten vormen samen het voorkeursgedrag van mensen: het gedrag dat mensen het liefst vertonen als ze zelf ongehinderd mogen kiezen. De mate waarin die talenten aanwezig zijn, maakt dat we nauwkeurig kunnen voorspellen:

  • Welk voorkeursgedrag mensen willen laten zien
  • Welke competenties sterk, redelijk, of minder goed ontwikkelbaar zijn

 

Op basis hiervan kunnen goede individuele ontwikkelplannen worden gemaakt. MEDE heeft reeds eerder veel ervaring opgedaan met individuele ontwikkelplannen voor OR-leden, binnen de context van de organisatie waar de OR in functioneert, en in een onderlinge samenhang met het hele OR-team. Met de TMA-methode hebben we een wetenschappelijk onderbouwd instrument met een krachtige gemeenschappelijke taal van drijfveren en talenten. Meer weten? Bekijk dan het filmpje!

Een voorbeeld:

Eén van de 22 drijfveren is: Orde en structuur. De mate waarin iemand behoefte heeft aan orde en structuur vertaalt zich in een score van 1 tot 9. Bij een score van 1-3 (met lage behoefte aan orde en structuur) beschikt iemand over het talent om creatief en flexibel met situaties om te gaan. Bij een score van 7-9 (met hoge behoefte aan orde en structuur) heeft iemand het talent om accuraat en planmatig te werken. Bij iemand die tussen 4-6 scoort, is de drijfveer ‘in balans’, er is dan een gemiddelde behoefte is aan orde en structuur.

We nemen Marjolein Jansen als voorbeeld. Marjolein scoort 1 op orde en structuur, ze beschikt over het talent om creatief en flexibel met situaties om te gaan. Daarnaast scoort Marjolein op de drijfveer Doelgerichtheid  een 4, deze is ‘in balans’. Deze twee talenten bepalen samen of de competenties (de vaardigheden) Plannen en organiseren en Voortgangscontrole ontwikkelbaar zijn. In dit geval zal het van Marjolein veel energie en doorzettingsvermogen vragen om deze competenties te ontwikkelen. Maar wat blijkt nu? Marjolein scoort op de drijfveren Energie en actie en op Volharding respectievelijk 1 en 3, dus het zal voor haar erg lastig zijn om met deze scores deze competenties te ontwikkelen en een stevige projectleider te worden. Marjolein kan zich binnen de OR wellicht beter richten op de communicatie met de medewerkers/achterban, want op de drijfveren Sociabiliteit en contact en Sociale empathie heeft ze een respectievelijke score van 7 en 8. Na het doen van de TMA-scan en een heldere keuze van welke bijdrage zij wil en kan leveren aan de OR, wordt Marjolein veel effectiever én ze gebruikt de resultaten van de TMA-scan ook voor het gesprek met haar direct leidinggevende over haar eigen loopbaan buiten de OR.

TMA-scan

Hoe werkt het in de praktijk? Als u wilt weten wat uw drijfveren en talenten zijn, of welke competenties u kunt ontwikkelen,  dan ontvangt u van ons een link naar onze portal. U gaat op een rustige plek zitten waar u ongestoord de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen. Nadat u die heeft ingevuld, komen we bij u langs om met het TMA-rapport om deze aan u toe te lichten. We zullen daarbij aandacht besteden aan uitleg over de drijfveren en de talenten en we geven u een beeld van de ontwikkelbaarheid van competenties, er is immers een directe link met uw scores op drijfveren (die zich uiten in talenten) en de mate waarin competenties ontwikkeld kunnen worden.

Matchen en ontwikkelen

Vervolgens, als u dat wenst, gaan we kijken naar in hoeverre uw talenten en de ontwikkelbaarheid van competenties matchen op een profiel. Wij beschikken over een standaardcompetentieprofiel van een voorzitter, secretaris, ‘gewoon’ OR-lid en van ambtelijk secretarissen. Omdat niet elke OR dezelfde rol heeft of in dezelfde omgeving functioneert, kunnen we dat profiel voor u op maat aanpassen. Opnieuw krijgt u dan via onze TMA-portal een link naar een 0- tot 360-graden feedback. U scoort uzelf, maar kunt ook anderen uitnodigen u te scoren op de competenties die horen bij uw huidig profiel óf het gewenste profiel. De resultaten bespreken we met u  en vertalen dit met u tot een persoonlijk ontwikkelplan.

Ontwikkelen van het team

Als OR-lid bent u natuurlijk niet alleen. U maakt onderdeel uit van een team. MEDE helpt bij de ontwikkeling van het gehele team. Als alle teamleden een TMA-scan heeft gemaakt is dat een goed startpunt om te kijken naar de beelden en verwachtingen over elkaars bijdragen en gewenste ontwikkeling, binnen de context van de ambities en ontwikkelrichting van de OR als geheel.  Indien uw team ook gebruik heeft gemaakt van de 360-graden feedback-optie, kunnen we dat beeld nog scherper formuleren en richting aan geven. Met één tot  twee workshops ondersteunen we het team om gerichte stappen te zetten in de ontwikkeling.

Coaching

Individuele OR-leden kunnen door ons als vervolg hierop gecoacht worden bij het realiseren van hun ontwikkeldoelen. We helpen hen optimaal gebruik te maken van hun potentie, en omgekeerd helpen we hen scherp te zijn op het voorkomen van valkuilen. Ook hier is het TMA-rapport een prachtig middel om het gesprek daarover goed te voeren.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Neem dan contact op met één van onze TMA-gecertificeerde trainers/coaches. We komen vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden toe te lichten:

Annette Tas, Nico Siffels, Kees Roest, Marcel Daems

Of klik hier.