‘De OR kan er niet vroeg genoeg mee beginnen’

Het kabinetsbeleid gaat uit van gemeenten met minimaal 100.000 inwoners. Veel gemeenten zoeken samenwerking als oplossing. Er bestaan vele vormen van samenwerking. Sterker nog: samenwerking tussen verschillende bestuurslagen is inmiddels ook niet meer vreemd! Dat betekent dat de OR, afhankelijk van de gekozen vorm, zijn visie en handelwijze moet bepalen om invloed te kunnen (blijven) uitoefenen.

Werkwijze en inhoud

Als eerste wordt een overzicht geschetst van de mogelijke samenwerkingsvormen die actueel zijn, waaronder de oprichting van een nieuwe rechtspersoon (GR) en herindeling. Vervolgens bekijken we de formele procedure, gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden, op basis waarvan de OR betrokken dient te worden. Daarnaast bekijken we of er alternatieven zijn en zo ja, welke. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van het politieke primaat. Daarna maken we een inventarisatie (netwerkanalyse) van alle betrokken spelers en hun taak/rol. Uiteraard wordt ingezoomd op de samenwerking met medezeggenschapsorganen van de partners. Wordt het samen optrekken of ieder voor zich? En hoe organiseer je dat dan? Tot slot besteden we aandacht aan de wijze waarop de achterban betrokken en gehoord wordt.

Resultaat

Na afloop van de training heeft de OR een compleet overzicht van de mogelijke vormen van samenwerking. Daarnaast heeft de OR een beeld van:

  • de belangrijkste beïnvloedingsmomenten;
  • de middelen die de OR daartoe kan gebruiken;
  • de formele procedure en mogelijke alternatieven;
  • hoe medewerkers bij de veranderingen betrokken kunnen worden;
  • de spelers op het veld;
  • de gevolgen voor de betrokken medewerkers en de betrokken (achterblijvende) organisaties.

Voor wie

OR-leden en leden van OR-commissies die zich willen verdiepen in de rol van de OR bij samenwerkings-trajecten

Praktische gegevens

Duur:

1-daagse training begint om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur

Data:

26 oktober 2015

Trainer:

Gurbe Wiarda

Plaats:

Een centraal gelegen locatie in de regio Utrecht

Kosten:

€ 375,- per deelnemer, exclusief BTW

Inschrijven voor de cursus