Training/blended learning

MEDE-trainers helpen u uw leervraag op een resultaatgerichte te vertalen naar een aanpak voor een training of een leertraject (link naar OR- en OR-leden leren en ontwikkelen) waarin een combinatie van leeractiviteiten wordt ingezet.

Maatwerktrainingen variëren van een dagdeel tot een meerdaagse training op een externe locatie of bij u in huis.

Wij voeren een intakegesprek met de OR of een delegatie daarvan en hebben daarbij ook contact met uw bestuurder en mogelijk ook de P&O-adviseur, aangezien zij een belangrijk deel uitmaken van uw overlegomgeving.

MEDE biedt naast de face tot face training op locatie ook e-learning modules aan die ook voorbereidend of zelfs deels vervangend kunnen zijn voor toepassing in de bekende training. Zo is sprake van blended learning.  E-learning en leren op locatie worden optimaal met elkaar gemixt.

Zo kan de Introductie op de OR-WOR-module voorafgaand aan een starttraining door de (nieuwe) OR-leden worden gevolgd, waardoor zij optimaal zijn voorbereid op de discussie over wat het OR-werk eigenlijk inhoudt. Adviesrecht en instemmingsrecht zijn dan geen vreemde, ingewikkelde begrippen meer, en de nieuwe leden begrijpen invloed hebben als OR veel meer inhoudt dan de WOR goed kennen en toepassen.

e-learningmodule ondernemingsraadsleden MEDE en LearningStone: blended learning!

Advies

MEDE heeft meerdere adviseurs, die elk één of meerdere van onderstaande expertisegebieden beheersen:

 

Arbeidsverhoudingen:

Veranderende arbeidsverhoudingen vragen continu van werkgevers en werknemers hun belangen aan elkaar te verbinden. In de praktijk wordt dit concreet door het organiseren van dialogen bij belangrijke besluiten en om participatie van medewerkers. De ondernemingsraad vervult bij het optimaliseren van de arbeidsrelaties een waardevolle rol daar hij zicht heeft op eventuele spanningen in de relaties en weet hoe deze te verminderen.

 

Ontwikkelen en vernieuwen van medezeggenschap

Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende opvattingen van medewerkers zorgen  dat een organisatie zich  voortdurend ontwikkelt. Belangrijk is dat medezeggenschap zich ook ontwikkelt. MEDE werkt niet met “one size fits all”-modellen maar adviseert en begeleidt u naar een vorm en werkwijze die past bij de ontwikkelingen en ambities van uw organisatie en medewerkers.

 

Fusie, overname en outsourcing

Fusies zijn aan de orde van de dag. Niet alleen ondernemingen fuseren, ook scholen, ziekenhuizen, verenigingen, zorginstellingen en gemeenten fuseren. Bij fusies denken we in eerste instantie aan het samengaan van organisaties. Onlosmakelijk verbonden met de fusies is het proces van ontvlechting van organisaties. Uitbesteding, outsourcing en offshoring van niet-kernactiviteiten leiden er toe dat werkzaamheden worden verplaatst naar andere ondernemingen. Op hun beurt fuseren deze ondernemingen weer om schaalvoordeel te behalen.

 

Reorganisatie

‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ is de titel van een boek over managen en organiseren. Organisaties zijn voortdurend in verandering, om tijdig aan te passen aan ontwikkelingen in de maatschappij of de markt. Daarbij is de veranderstrategie ook veranderd: veel organisaties ontwikkelen zich ‘organisch’ of ‘dynamisch’.

 

HR-vraagstukken

In plaats van de ultieme HR-instrumenten te introduceren, gaan wij met u op zoek naar concrete stappen om de huidige HR-dienstverlening te verbeteren. Uitgaan van wat goed werkt en gebruik maken van bewezen inzichten over effectief HRM.

Functiewaardering

Wij kunnen beoordelen of het functieboek ter advisering aan de OR moet worden voorgelegd. Wij kunnen adviseren over de samenstelling van het functieboek, de overgang naar generieke functies en nemen desgewenst plaats in de beoordelingscommissie.

 

Contra-expertise

Veel voorgenomen besluiten kan de OR deze zelf goed beoordelen. Het wordt echter anders als een organisatie aan een complexe verandering begint. U kunt twijfelen aan de uitgangspunten, bang zijn dat de gevolgen  te optimistisch worden voorgesteld of ideeën hebben voor een alternatief. MEDE kan veel van uw onzekerheid wegnemen door de voorstellen te onderzoeken, door te rekenen of alternatieven voor te stellen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn van belang om goede medewerkers aan te trekken en te behouden. Steeds vaker speelt de OR een rol bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Wij ondersteunen OR-en in het vervullen van deze rol.

 

Financieel beleid

Kennis van de belangrijkste bedrijfseconomische begrippen, kunnen interpreteren van financiële stukken en toetsen en beoordelen van cijfermatige onderbouwingen is essentieel voor het goed functioneren van de OR. De OR kan zich hierin bekwamen door training en begeleiding. De OR kan zijn vragen en twijfels voorleggen aan een MEDE adviseur. Wij verhelderen het verhaal achter de cijfers, maken keuzes inzichtelijk  en bevorderen de relatie tussen de ondernemingsraad en de financiële specialisten in de organisatie.

 

Juridische vragen

Is dit nu adviesrecht of instemmingsrecht? Voor veel OR-leden, directeuren en HRM-ers zijn de regels van het spel af en toe lastig te doorgronden. Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen zijn nauw verweven met medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht. Op tijd advies vragen kan veel narigheid achteraf voorkomen. Beleid dat op de juiste uitgangspunten is gebaseerd wordt eerder geaccepteerd en bevordert het vertrouwen in de organisatie.

Schoolbord met vraagteken en Who, how, what, when Where, Why

Coaching

Als lid van een ondernemingsraad of als lid van het dagelijks bestuur , kunt u aanlopen tegen leervragen die niet zo makkelijk binnen de gehele OR opgepakt worden. Het zijn úw leervragen. Soms kan individuele coaching dan de meest effectieve aanpak zijn.

Voorbeelden van vragen die u als DB-lid kunt tegenkomen:

  • Hoe kan ik tegelijkertijd taakgericht én mensgericht leiding geven aan de OR?
  • Wat heb ik nodig om enerzijds uitvoering geven aan een OR besluit en anderzijds geen geweld doen aan mijn persoonlijke opvattingen?
  • Hoe vind ik de balans tussen twee veeleisende rollen: mijn functie en mijn OR-lidmaatschap
  • Waarom lukt het me telkens niet te reageren in het belang van het groter geheel en niet te reageren op het gedrag van dat ene OR-lid, die HRM-manager, deze bestuurder,?
  • Of……….

Maar ook als compleet OR-team kan het zinvol zijn om te werken aan de verbeterde samenwerking en communicatie. Zo kunt u ervaren dat nieuw gekozen OR-leden wel een groep,  maar nog geen team vormen. Elk OR-lid heeft verwachtingen, ambities en doelen. Het is echter belangrijk dat de OR-leden al hun individuele kwaliteiten inzetten, elkaar aanvullen en op die manier meer voor elkaar krijgen. Dan is er sprake van teamwerk en wordt de meerwaarde van de OR nog duidelijker.