OR live 1We voelden het bruisen op OR Live. Zoveel mensen geïnteresseerd om andere, nieuwe wegen te vinden om als medezeggenschap er echt te staan. We hebben op 14 en 15 oktober  met veel ontzettend leuke OR-leden, ambtelijk secretarissen, DB-leden gesproken die op zoek zijn. Op zoek naar nieuwe verbindingen met management, HR en de ‘achterban’. We geven graag een impressie van wat wij hebben gezien en opgemerkt.

 

De wereld verandert, de OR ook

Dat is wat we vooral hoorden en voelden. De wereld binnen organisaties is zo enorm in beweging. Het maakt niet uit of je in de profit, de zorg, de overheid werkt. Alles is in beweging. En soms zo snel dat het de medewerkers duizelt. Daarom is een goede medezeggenschap van belang die mede zorg draagt dat de verbinding in stand blijft tussen wat medewerkers bezighoudt en de strategie van de organisatie. Maar hoe in zo’n snel veranderende wereld waar soms gewoon geen tijd is om een traditioneel adviestraject te doorlopen?

Participatie, maar hoe?

OR Live 4Marcel Daems van MEDE presenteerde de DIA – Dialoog In Actie, een inmiddels beproefde methode om rond concrete thema’s medewerkers, OR, HR en directie snel met elkaar in verbinding te krijgen mét concrete resultaten. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordiging van management, HR en OR maken een keuze uit de belangrijkste thema’s waar men meer van medewerkers wil weten en waarvan zij hopen en verwachten dat medewerkers ook met ideeën en oplossingen komen. Samen met MEDE wordt dit proces opgestart en wij helpen mee met het formuleren van een goede vraagstelling. Vervolgens worden alle medewerkers uitgenodigd deel te nemen aan een dialoog op een speciaal internetforum. Medewerkers kunnen desgewenst volledig anoniem deelnemen. Onze moderator bewaakt de zorgvuldigheid en veiligheid en ondersteunt de dialoog waar nodig. Na deze online dialoog volgt een filtering van de resultaten tot kernvragen en -oplossingsrichtingen, die daarna verder worden uitgediept in ronde tafelgesprekken. Wij ondersteunen bij de voorbereiding daarvan. Die gesprekken leiden tot een concrete oogst, die vervolgens leidt tot keuzen én concrete actie. Want: een dialoog aangaan waarbij je wel luistert maar niet het voornemen om met het gehoorde iets te doen, kan niet. Daar waken wij ook voor! De workshopruimte was overvol, op de gang stond nog een grote groep die er niet bij kon, helaas. Om niet iedereen teleur te stellen hebben onze MEDEwerkers een extra workshop gehouden en ook op de stand nog een aantal één-op-één workshops voor de echte die-hards verzorgd. Klik hier om de presentatie te downloaden. In de presentatie staat ook een instructie om op de demo-versie van de DIA in te loggen.

Adviseur dialoog en participatie

Samen meOR Live 2t Stephany Linthorst, van SlImpact, ontwikkelt MEDE de nieuwe leegang D, voor de medezeggenschapsprofessional die in de nieuwe ontwikkelingen een kans ziet voor een andere invulling van de meer traditionele rol van ambtelijk secretaris. De leergang werd gepresenteerd door Stephany en Kees Roest van MEDE. Ook de ‘AS’-en voelen de veranderingen als geen ander, ze ervaren dat ondernemingsraadsleden zoekend zijn naar nieuwe wegen en aanpakken. Als zij zich bekwamen in nieuwe rollen en kennis hebben van nieuwe mogelijkheden, kunnen zij de ondernemingsraden ook beter assisteren en adviseren. Meer info over deze leergang vindt u via deze link.

Moderne medezeggenschap: géén modellen, wél experimenteren

Nico Siffels van MEDE presenteerde tijdens deze workshop de vernieuwingsrichtingen in het project dat MEDE/VIA uitvoert voor Actiz, de koepel voor de VVT-sector (Verpleeg- Verzorging- en Thuiszorg). Het project Medezeggenschap in beweging is bedoeld om zorgondernemers in deze sector te stimuleren de medezeggenschap meer te laten aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de sector. Ruim 22 zorgorganisaties doen met veel enthousiasme aan dit unieke éénjarig project mee. Nico benadrukt het belang om niet in standaardmodellen te denken, maar in vernieuwingsrichtingen en vooral ook de noodzaak om te experimenteren. Benieuwd naar die vernieuwingsrichtingen? Klik hier om zijn presentatie te downloaden.

Reorganiseren? Van botte bijl naar duurzame doorontwikkeling

downloadNico Siffels was niet voor één gat te vangen en verzorgde nog een tweede workshop waarin hij pleit dat ondernemingsraden proberen te voorkomen dat er altijd maar weer gereorganiseerd wordt met ‘slachtoffers’. Medewerkers die via een plaatsingsbrief met angst en beven te horen krijgen dat zij al dan niet boventallig zijn. Boventallig, alleen het woord al….. Na de brief volgt dan via een sociaal plan een traject voor herplaatsing in- of extern. Nico pleit voor een andere aanpak die ertoe bijdraagt dat mobiliteit en flexibiliteit in de organisatie toeneemt. Hij introduceert een aanpak volgens een stoplichtmodel. Elke kleur heeft een eigen pakket van maatregelen of interventies om medewerkers te helpen in beweging te komen. Uiteindelijk zegt Nico: organisaties moeten leren om reorganisaties te voorkomen en in een modus te komen van duurzame doorontwikkeling. Dan gaan medewerkers op die golf of flow mee. En vallen er niet elke keer zoveel slachtoffers. Benieuwd naar zijn uitgebreide verhaal? Klik hier voor zijn presentatie!

Blended Learning

Er waren ook veel ondernemingsraadsleden en ambtelijk secretarissen benieuwd naar hoe wij als MEDE gebruik maken van blended learning om de ontwikkeling van OR-teams en individuele OR-leden zowel efficiënter als effectiever te maken. Inmiddels hebben we een module introductie OR en WOR die voorafgaand aan een starttraining gebruikt kan worden om het gezamenlijk leren op gang te brengen, maar die ook als individuele e-learning module kan worden gevolgd.

Bedankt!

We willen alle bezoekers van OR Live, onze klanten die even langskwamen en alle leuke nieuwe contacten die we hebben opgedaan hartelijk bedanken. We krijgen energie van zoveel nieuwsgierig enthousiasme van betrokken ondernemingsraadsleden en hun ondersteuners. Tot gauw!

Rieneke Schouwenaar, Richard Priem, Annette Tas, Susanty Nap, Nico Siffels, Gurbe Wiarda, Ron Mestrom en Marcel Daems