VIA ondersteunt de branche-organisatie Actiz bij het moderniseren van de medezeggenschap in de VVT-branche.  Tal van ontwikkelingen maken dat men in de branche op zoek is naar eigentijdse vormen van medezeggenschap.  Actiz en VIA vinden het belangrijk voort te bouwen op de ervaringen in de praktijk.  Door met een groep zorgondernemers gezamenlijk op te trekken, ideeën te bundelen en ervaringen uit te wisselen, versnelt het project de modernisering in de praktijk.

Aanleiding

Er zijn tal van redenen waarom de branche actief wil werken aan moderniseren van de medezeggenschap. Zoals de toegenomen schaalgrootte, die zorgt voor een grote afstand tussen OR en medewerkers, de omslag naar zelforganiserende teams, die zorgt voor een ander takenpakket in de OR, of nieuwe vormen van medewerkers participatie, die effectiever lijken dan een personeelsvertegenwoordiging.  Ontwikkelingen op het gebied van de  arbeidsvoorwaardenvorming brengen daar nog meer vaart in, nu er plannen zijn om de medezeggenschap in de zorgorganisaties daarbij een nadrukkelijker rol te geven.

Maatwerk

Medezeggenschap is maatwerk.  Medezeggenschap moet goed verankerd zijn in de organisatie.  Het moet passen in de besluitvormingsketen en aansluiten op de bedrijfscultuur.  Om die reden willen Actiz en VIA de gewenste beweging beginnen in de zorgondernemingen zelf.  Kern van het project is dat deelnemende  zorgondernemingen werken  aan  eigentijdse medezeggenschapsvormen die optimaal aansluiten bij de eigen praktijk.  Het project brengt  daarbij een versnelling aan, door ervaringen uit te wisselen, te bundelen en aan de branche ter beschikking te stellen. Op die manier wordt gewerkt aan het opbouwen van praktijkbestendige kennis over moderne medezeggenschap.

Doel

Doel van het project is een medezeggenschap te ontwikkelen die past bij een moderne organisatiecultuur, waarin zelforganiserende teams en faciliterend management de hoekstenen zijn.  Een medezeggenschap die aansluit op de in de branche gegroeide schaalgrootte en de idealen, zorgen en drijfveren van de medewerkers weet te verbinden met de organisatiedoelen. Verder moet een gemoderniseerde medezeggenschap  de bestuurder een stevige overlegpartner opleveren,  die sparring partner kan zijn op het vlak van strategie en die een rol kan gaan spelen in de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming.

Project

In het project wordt een groep zorgondernemers die meteen aan de slag willen bij elkaar gebracht.  Waar met andere woorden bestuurder en OR gezamenlijk de schouders er onder willen zetten.  Met deze partijen wordt een intake gedaan waarin de situatie de aanleiding en de reeds opgedane ervaring met het (moderniseren van de) medezeggenschap wordt geïnventariseerd. Ze worden via een digitale ontmoetingsplaats en een werkconferentie met elkaar in contact gebracht.  Bij het uitwerken van hun moderniseringsplannen kunnen ze elkaar en VIA om raad vragen.  Op de werkconferentie die gepland staat op 17 april 2015, ontmoeten delegaties van bestuurders, HR-managers en OR-leden elkaar, waarbij de plannen worden vergeleken en besproken en de plannen worden bijgesteld naar aanleiding van de collegiale input, en de kennis en ervaring van ActiZ en VIA.

Na de werkconferentie organiseren de deelnemende zorgondernemingen pilots waaraan ongeveer een jaar wordt  gewerkt. Ook dan houdt de groep contact en wordt er samengewerkt door het delen van ervaringen en oplossen van knelpunten.

Sneeuwbaleffect

We spreken daarbij van het in beweging brengen, omdat het project een sneeuwbalwerking moet krijgen. We starten met een kleine groep bestuurders en ondernemingsraden die vandaag nog aan de slag willen.  In die groep werkt iedere zorgonderneming aan zijn eigen vernieuwingsplan, waarbij er continu uitwisseling is over de gegenereerde plannen en de opgedane ervaringen.

Snow ball

Met de kennis die we in deze voorhoede opdoen, hopen we weer andere zorgondernemingen  enthousiast te maken, en met elkaar in verbinding te brengen.  In de hoop dat zijn voortbouwend op de ervaringen van de voorhoede gericht aan de slag kunnen.
Aanmelden
Op dit moment heeft ActiZ de zorgondernemingen uitgenodigd om zich voor deelname aan het project te melden.   Bent u geïnteresseerd om aan dit traject deel te nemen? Neem dan contact op met:

Paul van Aken:  p.van.aken@actiz.nl

Johanneke van Woerden:   j.van.woerden@actiz.nl

Download hier de flyer met meer informatie over dit project!

Bij VIA gaan Susanty Nap, Richard Priem en Nico Siffels met het project aan de slag.  Bij hen kunt u uiteraard terecht om nadere informatie.