Dialoog In Actie ondersteunt om actieve betrokkenheid van medewerkers te organiseren. In onze praktijk zien we veel organisaties met complexe vraagstukken, waar actieve betrokkenheid van medewerkers essentieel is voor succes. Met minder mensen meer doen, zorgen voor gekwalificeerde medewerkers, duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, dienstverlening verbeteren, ziekteverzuim verlagen en werkdruk aanpakken, om er een paar te noemen. Management en HRM steken veel tijd in het vinden van oplossingen voor deze vraagstukken. Dialoog in Actie biedt uitkomst.

Zo worden werkgroepen ingesteld of een extern bureau ingehuurd, en de directie komt met voorstellen. Die voorstellen leiden dan tot wijzigingen in beleid of organisatieontwikkeling en komen vaak uiteindelijk als adviesaanvraag op het bordje van de ondernemingsraad. De OR stelt vragen, geeft advies en nieuw beleid wordt ingevoerd. Een degelijke manier van werken zou je op het eerste oog zeggen!

Maar, de praktijk blijkt toch lastiger want

hand-523233ondanks dat we dachten dat “iedereen gehoord was”, zijn medewerkers nog vaak verrast door de besluiten en voelen zich veelal onvoldoende gehoord. Hun vaak goede ideeën hebben dikwijls geen rol gespeeld in de besluitvorming. Als dit vaker gebeurt, ligt cynisme op de loer en wordt uiteindelijk niet de goede beweging in gang gezet.

Gelukkig horen we ook steeds vaker dat organisaties bezig zijn de medewerker werkelijk meer te betrekken bij beleidsvorming en ontwikkelingsvraagstukken. De wijze waarop je deze medewerkersparticipatie goed, veilig en objectief organiseert is nog niet zo makkelijk. Veel methoden van medewerkersparticipatie stranden in goede bedoelingen. Want echte participatie is niet eenvoudig.

Hoe dan wel? Met Dialoog In Actie!

screenshot van het product DIA Betrokkenheid van medewerkers: Dialoog In ActieAls MEDE en VIA – Verbinders in Arbeidsverhoudingen, hebben we inmiddels goede ervaringen op dit terrein. Met behulp van Dialoog In Actie (de DIA van VIA), is het goed mogelijk de ideeën en inspirerende energie van medewerkers los te maken ten dienste van de organisatie. Cruciaal bij echte participatie is het daadwerkelijk gebruiken en toepassen van de ideeën, op- en aanmerkingen van de medewerkers. Wat is de DIA van VIA?

  • Een online platform waar medewerkers (desgewenst anoniem), onder begeleiding van een onafhankelijke moderator samen een thema kunnen onderzoeken, bevragen, ideeën kunnen genereren, discussiëren. De thema’s worden van een uitnodigende, open werkvraag voorzien.
  • De output van deze dialoog worden door een projectgroep vertaald naar werkvragen die worden uitgediept in rondetafelgesprekken. Bij deze gesprekken is iedereen die wil deelnemen uit de organisatie welkom. De gesprekken leiden tot concrete voorstellen.
  • De voorstellen worden eventueel verder uitgewerkt door een projectgroep die na de rondetafelgesprekken wordt samengesteld, in afstemming met een ondernemingsraad.

Door het toepassen van de DIA van VIA kunnen medewerkers van zo nodig anoniem, veilig ideeën, oplossingen en knelpunten aandragen voor elk vraagstuk. Met de opgeleverde schat aan informatie kan en moet de organisatie aan de slag. Dus laten zien dat de informatie ook omgezet wordt in daadwerkelijke verbeteringen en concrete veranderingen.

Het mooie is, elk thema kan besproken worden. Dus ook thema’s waar medewerkers normaal een drempel ervaren om over te praten.

De winst voor de organisatie

  • De organisatie pakt vraagstukken aan die er echt toe doen.
  • Door de veilige, open wijze van discussiëren is er minder sprake van sociaal wenselijke antwoorden
  • Elke invalshoek van het vraagstuk kan aan bod komen
  • De ideeën en creativiteit van de medewerkers worden benut
  • Ideeën tellen, niet wie je bent of wat je doet
  • Verbreding van het draagvlak voor besluiten
  • Betrokkenen kunnen hun formele rol waarmaken en leiderschap tonen.

Kortom, echte participatie is wel degelijk mogelijk mits ook daadwerkelijk geluisterd wordt naar de medewerkers. Want ook voor deze werkwijze geldt dat er wel iets gedaan moet worden met de ideeën en voorstellen van de medewerkers. Want je kunt blijven vragen, maar mensen zullen ophouden met antwoord geven als je structureel laat zien dat je niets met de antwoorden doet.

Meer weten? Kijk op onze site!

Ervaringen horen? Klik hier voor het filmpje met ervaringen uit Gemeente Medemblik.