Arbeidsvoorwaarden en ondernemingsraad

Arbeidsvoorwaarden worden in de meeste sectoren en bedrijven op sectoraal niveau en vaak ook op bedrijfsniveau vastgesteld door middel van een cao. Maar er zijn ook vele bedrijven met een eigen arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) die in overleg met de ondernemingsraad wordt afgesloten. Wij zien een beweging dat dit toeneemt. Los van de vraag of dit in alle gevallen altijd wenselijk is, is het een trend. Deels komt deze doordat de organisatiegraad van vakbonden aan het afkalven is. Deels ook omdat een sectoraal afgesloten cao die niet algemeen bindend is verklaard, niet altijd het maatwerk biedt waar bedrijven behoefte aan hebben. In dat geval kan een AVR uitkomst bieden. Mits uiteraard de ondernemingsraad goed in positie is. MEDE kan de ondernemingsraad ondersteunen in het gehele proces van arbeidsvoorwaardenvorming. Daarbij helpen we bij:

  • het opstellen van een overlegconvenant waarin de spelregels rond het overleg over arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd, zoals het al of niet opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding, de facilitering van de ondernemingsraad om het overleg te kunnen voorbereiden en te voeren, maar ook de facilitering voor extern advies, zoals op het gebied van pensioenen, juridisch advies e.d. MEDE heeft voor een belangrijk deel zelf expertise in huis, maar werkt ook al jaren samen met een paar stevige en betrouwbare partners.
  • het organiseren van input vanuit de achterban: welke thema’s, welke veranderingen/verbeteringen zouden vanuit het perspectief van de medewerkers op de onderhandelingstafel moeten komen? MEDE heeft ruime ervaring met het inrichten van een proces met klankbordgroepen van medewerkers die hiervoor input geven en ook thema’s kunnen prioriteren. Zo komt de echte agenda op tafel. De ervaring leert dat er ook veel andere thema’s die niet direct bij de AVR terecht komen, benoemd worden en die voor een later moment input leveren voor het overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad.
  • het formuleren van de onderhandelingsinzet, rekenwerk, checken van cijfers die door de werkgever worden aangereikt, toetsen van de cijfers aan de werkelijkheid zoals deze door de ondernemingsraad wordt ervaren.
  • het begeleiden van het onderhandelingsproces, het helpen bij het interveniëren tijdens de onderhandelingen, bij het formuleren van de ‘deal’.
  • het adviseren en ondersteunen bij de communicatie over het gehele proces richting de medewerkers.